Charte de confidentialité

VERKLARING OMTRENT GEGEVENSBESCHERMING

ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEGINSELEN

1.1    Deltafin BVBA met maatschappelijke zetel te Beyaertstraat 75, 7500 Doornik (België), geregistreerd bij de ECB onder het nummer 0894.657.031, hierna FB-Transmission genoemd, beheert een website via het adres www.FB-Transmission.com (hierna de “Site” genoemd).

1.2    Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen (hierna de “Gegevens” genoemd) worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonlijke gegevens, in het bijzonder  de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, “AVG”), Richtlijn 2002/58 / EG, gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG en de wet  van 13 juni 2005 genaamd “Wet met betrekking tot elektronische communicatie”, gewijzigd bij de wet van 10 juli 2012.

1.3    U wordt uitgenodigd om deze Verklaring omtrent gegevensbescherming (hierna de “Verklaring” te lezen) te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan.

 

ARTIKEL 2 : TOEPASSINGSGEBIED

2.1    De Verklaring beschrijft de maatregelen die zijn genomen voor de exploitatie en het beheer van uw gegevens bij het gebruik van de site en uw rechten als gebruiker van de site.

2.2 De Verklaring is van toepassing op alle diensten die FB-Transmission via de site aanbiedt.

 

ARTIKEL 3: GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD

3.1    Wanneer u onze site bezoekt, kunnen we op verschillende manieren informatie (inclusief de gegevens)  verzamelen:

3.1.1 Gegevens verstrekt door de gebruikers. FB-Transmission verzamelt de gegevens die u op de site meedeelt om u op die manier een service te kunnen bieden (bijvoorbeeld gegevens gecommuniceerd via contactformulieren).

3.1.2 Informatie verzameld via technologische hulpmiddelen. Wanneer u onze site bezoekt, kunnen onze computersystemen passieve gegevens verzamelen, zoals uw Internet Protocol (IP) -adres of uw browsertype. We gebruiken ook cookies om informatie te verzamelen over de datum en tijd van uw bezoek of de delen van de site die u hebt bezocht.

3.2    Door onze site te bezoeken of uw gegevens mee te delen, stemt u in met en autoriseert u het verzamelen en verwerken van uw gegevens zoals beschreven in de Verklaring. Gebruik de site niet indien u hiermee niet instemt of indien u geen toestemming kunt geven voor het verzamelen of verwerken van uw gegevens zoals beschreven in deze Verklaring.

3.3    U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door contact op te nemen met Tanguy della Faille, gegevensbeheerder voor FB-Transmission, op het volgende adres: Beyaertstraat 75, 7500 Doornik (België), of per e-mail op het volgende adres: info@fb-transmission.com 

ARTIKEL 4: DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

4.1    De gegevens die we verzamelen, worden gebruikt om uw verzoek aan FB-Transmission te verwerken en zo efficiënt mogelijk te beantwoorden.

4.2    We kunnen de verzamelde gegevens zelf of via verschillende media gebruiken voor promotionele, commerciële of informatieve berichten. In dit verband kunnen we u gratis nieuwsbrieven aanbieden, zodat u de site beter kunt gebruiken en we u op de hoogte kunnen houden van het nieuws van ons bedrijf en onze bedrijfssector. Tenzij u hiertegen bezwaar maakt, kunnen we u elektronisch informatie sturen als u gebruik hebt gemaakt van de diensten van FB-Transmission.

4.3    We kunnen deze gegevens ook gebruiken om studies uit te voeren die bedoeld zijn om onze diensten te verbeteren.

4.4    We kunnen verplicht zijn om uw gegevens bekend te maken als dit nodig is om (a) te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of te voldoen aan een bevel of gerechtelijk bevel van rechtbanken en tribunalen, of (b) onze rechten of die van gebruikers van de site te beschermen en te verdedigen.

4.5    We kunnen uw gegevens mogelijk per e-mail naar onze partners verzenden als u ervoor kiest om onze promotionele berichten te ontvangen. In elk geval zullen we alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat genoemde bedrijven zich aan deze Verklaring houden. Ons beleid bestaat erin om deze bedrijven te verbieden uw gegevens te gebruiken voor enig ander doel dan het leveren van de producten en/of diensten die uitdrukkelijk door FB-Transmission worden gevraagd.

4.6   Onze databaseprovider en websiteontwikkelaar hebben per definitie toegang tot uw gegevens, maar kunnen deze alleen gebruiken om ontwikkelingen van de website te testen.

4.7    We kunnen de gegevens ‘anonimiseren’ door de persoonlijk identificeerbare elementen te verwijderen en de gegevens te hergroeperen om ze voor marktonderzoek of andere professionele doeleinden te gebruiken. We kunnen dan verplicht zijn om deze geanonimiseerde informatie aan derden bekend te maken.

4.8    Behalve in de gevallen die in dit artikel worden beschreven, staan we de verkoop of overdracht van gegevens aan derden zonder uw toestemming niet toe.

 

ARTIKEL 5: RECHT VAN BEZWAAR

5.1    U hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens en het gebruik ervan voor prospectiedoeleinden, in het bijzonder commercieel. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het hoofdkantoor van FB-Transmission: Beyaertstraat 75, 7500 Doornik (België), of per e-mail naar het volgende adres: info@FB-Transmission.com.

5.2    Als u zich wilt afmelden voor onze nieuwsbrieven, kunt u het recht van bezwaar uitoefenen door te klikken op de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief. Afmeldingsverzoeken zijn alleen effectief als u een bericht krijgt dat dit bevestigt. Als dit niet het geval is, kunt u het recht van bezwaar uitoefenen zoals beschreven in artikel 6.1 van deze Verklaring.

 

ARTIKEL 6: RECHT OP TOEGANG, CORRECTIE, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING

6.1   U hebt het recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben, in overeenstemming met de artikelen 15, 16, 17 en 18 van de AVG.

6.2.   Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het hoofdkantoor van FB-Transmission: Beyaertstraat 75, 7500 Doornik (België), of per e-mail naar het volgende adres: info@FB-Transmission.com .

6.3    Voordat we op een dergelijk verzoek reageren, kunnen we u vragen om uzelf te identificeren.

 

ARTIKEL 7: RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

7.1.  U hebt ook het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen die u aan FB-Transmission hebt verstrekt, en dit in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. Wanneer de verwerking van deze gegevens gebeurt met behulp van geautomatiseerde processen, hebt u het recht om deze naar een andere gegevensbeheerder te verzenden.

 

ARTIKEL 8: COOKIES

8.1    Cookies zijn gegevens die vanuit uw browser naar uw terminal worden verzonden wanneer u de site bezoekt. Ze bevatten een uniek identificatienummer. Cookies vereenvoudigen de toegang tot de site evenals de navigatie, wat de snelheid verhoogt en het gebruik efficiënter maakt. Ze kunnen ook worden gebruikt om de site volgens uw persoonlijke voorkeuren te individualiseren. Cookies maken het ook mogelijk om het gebruik van de site te analyseren.

8.2.   FB-Transmission brengt u op de hoogte van de soorten cookies die op de site worden gebruikt:

  • Analytics-cookies (Google Analytics, Facebook);
  • advertentiecookies, die als doel hebben ons te informeren over de producten, diensten en pagina’s die u raadpleegt, en die u in staat stellen om de advertenties die u waarschijnlijk op de site worden aangeboden te personaliseren door middel van technieken die bekend staan als “retargeting” op basis van uw eerdere zoekopdrachten en uw selectiecriteria (interne retargeting voor het weergeven van de startpagina, op verlaten manden en op wishlists, en retargeting op sites buiten FB-Transmission (Facebook, Google targeting, Big data, Google Mijn bedrijf, etc.)).

In overeenstemming met de wet van 13 juni 2005 met betrekking tot elektronische communicatie, verzamelen deze cookies geen enkele informatie waarmee de internetgebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Omdat ze strikt voor hun technische functionaliteit zijn ingesteld, vereisen ze geen uitdrukkelijke toestemming van de abonnee.

8.3.   In overeenstemming met de wet van 13 juni 2005 met betrekking tot elektronische communicatie, is uw goedkeuring niet nodig wanneer de installatie van een cookie het exclusieve doel heeft om communicatie langs elektronische weg toe te staan of te vergemakkelijken of strikt noodzakelijk is voor het aanbieden van een online service op uw uitdrukkelijk verzoek (sessiecookies).

8.4.   Voor advertentiecookies komt uw overeenkomst of weigering tot stand door de configuratie van uw browsersoftware of door de configuratie van andere technische middelen die door de site worden ondersteund en waarmee wij uw navigatie op de site kunnen beheren.

8.5.   U kunt de installatie van technische cookies weigeren door de hieronder beschreven procedures te volgen, afhankelijk van uw browsersoftware.

  • als u op internet surft met de browser Internet Explorer, volgt u de hier aangegeven procedure
  • als u op internet surft met de browser Mozilla Firefox, volgt u de hier aangegeven procedure
  • als u op internet surft met de browser Google Chrome, volgt u de hier aangegeven procedure
  • als u op internet surft met de browser Internet Explorer, volgt u de hier aangegeven procedure

8.6.  FB-Transmission informeert u dat het uitschakelen van cookies de optimale navigatie en functionaliteit van de site kan beïnvloeden.

8.7.   U hebt altijd de mogelijkheid om geaccepteerde cookies te verwijderen. Als u cookies wilt verwijderen, worden de instellingen of voorkeuren die door deze cookies worden beheerd ook verwijderd.

ARTIKEL 9: BEVEILIGING

Om de bescherming van de verzamelde gegevens te waarborgen, hebben we een programma geïmplementeerd om de informatie te beveiligen die in deze systemen is opgeslagen. Bovendien beschikken onze computersystemen over gegevenscodering en een softwarebeveiliging.

 

ARTIKEL 10: RECHT OP KLACHT

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende schending als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens de AVG schendt.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel

Telefoon : +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be